Zamówienia złożone od 8 do 18 maja będą realizowane po 20 maja.

Regulamin sklepu internetowego Jumper Sport

 

I
Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotowy Regulamin normuje:
 2. ogólne zasady, warunki i sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 3. zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego od dnia 1 lutego 2021 roku.
 5. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu; zmiany te będą wiążące od daty publikacji zmiany na Stronie internetowej Sklepu i obowiązywać będą wyłącznie w odniesieniu do umów zawartych od dnia wprowadzenia zmiany na Stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca oświadcza, że prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego, jego nazwy, domeny internetowej, wzorów, symboli i formularzy należą do niego i podlegają ochronie prawnej. Prawa własności intelektualnej do prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu Produktów należą do osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, że stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania ze Strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Odwiedzają Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Odwiedzających. Mechanizm ten nie niszczy, ani nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Odwiedzających ani nie powoduje zmian konfiguracyjnych w ich urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

II
Objaśnienie wyrażeń użytych w Regulaminie

                Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Administratorze danych osobowych – rozumie się przez to Sprzedawcę.
 2. Dniach roboczych – rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, przypadających w okresie od poniedziałku do piątku
 3. Dostawie – rozumie się przez to czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówienia
 4. Dostawcy – rozumie się przez to podmiot, dostarczający Klientowi zamówiony Produkt.
 5. Kliencie – rozumie się przez to osobę, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Odwiedzającym – rozumie się przez to podmiot korzystający ze Strony internetowej Sklepu.
 8. Produktach – rozumie się przez to oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego produkty, w szczególności odzież sportową oraz akcesoria sportowe. Zamieszczenie Produktów na Stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów i Odwiedzających do składania ofert zakupu oferowanych Produktów
 9. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, udostępniany na Stronie internetowej Sklepu.
 11. Sklepie internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem strony internetowej jumpersport.pl
 12. Rejestracji – rozumie się przez to dokonaną przez Klienta czynność faktyczną, wymaganą dla korzystania przez niego z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Sprzedawcy – rozumie się przez to działalność gospodarczą Jumper Grzegorz Skowroński z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303, ul. Podlesie 3, NIP: 644-271-54-08, REGON: 361700870 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 14. Stronie internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę udostępnianą pod adresem jumpersport.pl za pomocą której Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy.
 15. Trwałym nośniku – rozumie się przez to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktu, zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.
 17. Zamówieniu – rozumie się przez to Produkty zamówione jednorazowo przez Klienta.

III
Zasady składania Zamówień

 1. Klienci mogą składać Zamówienia w Sklepie internetowym dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje w ten sposób, że Klient na Stronie internetowej Sklepu wybiera interesujące go Produkty poprzez wybór opcji „Koszyk” znajdującego się przy interesującym go Produkcie. Po wybraniu wszystkich interesujących go Produktów stanowiących przedmiot Umowy sprzedaży, Klient wybiera formę płatności, sposób Dostawy oraz składa Zamówienie przez kliknięcie, po okazaniu łącznej ceny za Produkty oraz kosztu Dostawy, przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Sprzedawca po złożeniu przez Klienta zamówienia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówieni. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z wysłaniem potwierdzenia Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przekazaniu Zamówienia do realizacji. Wówczas Umowa sprzedaży jest uważana za zawartą.
 5. Po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego podczas Rejestracji.

 

IV
Zasady regulowania płatności

 1. Ceny zaprezentowane na Stronie internetowej Sklepu przy danych Produktach stanowią ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów Dostawy.
 2. Klient wybiera preferowany przez siebie sposób płatności za Produkty, które po jego wybraniu nie może ulec zmianie.

Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

 1. a) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę Dotpay Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie – przy złożeniu Zamówienia,
 2. b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu – przy złożeniu Zamówienia,
 3. c) gotówką za pobraniem przez Dostawcę,
 4. d) gotówką przy bezpośrednim odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Realizacja zamówienia nastąpi:
 6. a) w przypadku przelewu bankowego – po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta oraz po wpłynięciu prawidłowo opłaconego Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 7. b) w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU – po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę elektronicznej informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta;
 8. c) w przypadku płatności za pobraniem – po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;
 9. d) w przypadku płatności podczas odbioru osobistego – po kompletnym i prawidłowym opłaceniu Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.

W wypadku niezrealizowania płatności w terminie lub we właściwy sposób, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy siedmiodniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim.

 1. Klienta na Trwałym nośniku wskazując jednocześnie, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaż. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

V
Zasady dokonywania Dostawy

 Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy będącym Przedsiębiorcą (poza przypadkiem odbioru osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej) w Dni robocze.

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w tym terminie, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia
 3. W dniu wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta (poza przypadkiem osobistego odbioru w siedzibie Sprzedawcy) przekazywana jest na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczone Produkty niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, w obecności przedstawiciela Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktów Klient powinien żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy Klient może dokonać czynności odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. W razie, gdyby Klient był nieobecny pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, przedstawiciel Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia odpowiedniego terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania Zamówienia do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca podejmie kontakt z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin Dostawy. W takiej sytuacji Klient będzie zobowiązany ponieść dodatkowy koszt Dostawy.

 

VI
Rękojmia za wady sprzedanych Produktów

 1. Sprzedawca oferuje do sprzedaży Produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych. Jeżeli jednak sprzedane Produkty posiadają wady fizyczne lub prawne, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z zawartą Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób uczynienia zadość jego roszczeniu.
 4. b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić uczynienia zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności  z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres siedziby Sprzedawcy na swój koszt. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania go Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanych Produktów w odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami

VII
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 Wszelkie reklamacje związane z Produktami bądź realizacją Umowy sprzedaży Produktów, Klient może składać Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając datę zawarcia Umowy sprzedaży produktów oraz numer Zamówienia oraz swoje żądanie.

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej

 

VIII
Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktów

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży Produktów, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Jedynymi produktami przy którym pkt. 1 nie znajduje zastosowania jest zamówiona spersonalizowana odzież bądź akcesoria sportowe. Z uwagi na unikatowy charakter produktu dedykowany dla indywidualnego klienta nie jest możliwy zwrot ani wymiana takiego produktu. Sprzedawca dochowa wszelkiej staranności, aby klient świadomie podjął decyzję o zakupie informując go o ryzyku braku wymiany oraz zwrotu. Przyczyną zwrotu lub wymiany spersonalizowanej odzieży bądź akcesoriów sportowych może być tylko wada fabryczna oraz niekompletny produkt.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktów Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, według wzoru:(wzór formularza odstąpienie od umowy)
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktów przed przesłaniem przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia, oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 10. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży Produktów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu Produktu.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia wadliwości, charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użyteczności
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

IX
Zasady zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

 

 1. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej Sklepu naruszają lub zagrażają ich zagwarantowanym powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia tych praw.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym zagrożeniu lub naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej Sklepu treści będących przyczyną

X
Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia.
 5. Każda osoba przekazująca Sprzedawcy swoje dane osobowe ma w każdym czasie prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia zgromadzonych danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy                     Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 

XI
Rozwiązanie Umowy o prowadzenie Konta Klienta

 

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę o prowadzenie Konta Klienta, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy ze skutkiem na moment dojścia do drugiej Strony oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje Umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XII
Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorców Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

 

lockusercartmagnifiercrossmenuchevron-down